Privacy Verklaring

Ik hecht veel waarde aan een duidelijk en transparant privacybeleid. Niet alleen omdat dat volgens de AVG moet, maar omdat ik het belangrijk vind om integer met jouw gegevens om te gaan. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens ik van je ontvang, op welke manier ik de gegevens ontvang en waarom ik deze gegevens verzamel.

Bedrijfsgegevens

Maart Consulting
Elros 8
5663 RV Geldrop
tel: 06 1312 5748

Algemeen

Ik verzamel alleen die persoonsgegeven die ik nodig heb om mijn diensten te verlenen, te onderhouden en te verbeteren en om contact met je te hebben. De gegevens die je me geeft gebruik ik alleen voor het doel waarvoor je ze me geeft. Ik bewaar de gegevens volgens de geldende privacywetgeving.

Als je bijvoorbeeld hier op de site via het contact formulier jouw gegevens achterlaat, dan gebruik ik deze alleen om contact met je op te nemen over jouw vraag of opmerking.

Neem je een van mijn diensten af, dan vraag ik je ook de gegevens die nodig zijn om contractering en facturering correct af te handelen. Ik zal alle informatie en documentatie, die je mij geeft, vertrouwelijk behandelen.

Je hebt er recht op om de persoonsgegevens die ik heb opgeslagen op te vragen. Ik stuur je de gegevens uiterlijk twee weken na jouw verzoek om inzage toe. Als je wilt, pas ik jouw gegevens aan of verwijder ik deze als dat nodig is en er geen wettelijke bepaling bestaat waarbij geëist wordt dat de gegevens moeten worden bewaard.

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Maart Consulting.

Doeleinden van gebruik

Om jou optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Maart Consulting in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaat. Maart Consulting gebruikt jouw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • relatiebeheer;
 • product- en dienstontwikkeling;
 • het bepalen van strategie en beleid;
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Maart Consulting, haar relaties en haar medewerkers.

Bij het bezoeken van de web-site zullen zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens door mij worden verzameld. Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van mijn web-site om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door mij uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

De wet schrijft voor dat ik persoonsgegevens met betrekking tot financiële transacties 7 jaar moet bewaren. Persoonsgegevens die je aan me geeft voor de uitvoering van een opdracht, zal ik na 7 jaar vernietigen of anoniem gebruiken voor het ontwikkelen en verbeteren van mijn dienstverlening. Ik bewaar jouw persoonsgegevens zo lang, omdat ik heb ervaren dat een eerste contact na een aantal jaren concreet wordt in een opdracht. Het is dan fijn om verder te kunnen bouwen op de informatie die we eerder al uitwisselden.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Maart Consulting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@maart-consulting.nl

Cookies

Op deze website wordt alleen een Analytics cookie gebruikt. Hierdoor krijg ik inzicht  wanneer en hoe vaak mijn website bezocht wordt en welke pagina’s bezoekers bekijken. JouwWeb heeft dit zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd. Ook hebben ze uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

  Links naar andere web-sites

  De pagina’s op deze site bevatten soms links naar andere websites. Maart Consulting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Maart Consulting vallen.

  Inzage, wijzigen, verwijderen

  Je mag Maart Consulting vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je Maart Consulting verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt je doen door contact met me op te nemen via info@maart-consulting.nl.

  Hoewel het natuurlijk voor zich spreekt: de gegevens die wij wettelijk verplicht zijn om te bewaren kunnen we niet voor je verwijderen.

  Overdracht gegevens

  Ga je met een andere partij in zee, dan heb je het recht op de overdracht van je persoonsgegevens naar deze nieuwe partij. 

  Klachten

  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Incidenten met persoonsgegevens

  Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. Wij zullen een datalek in ieder geval altijd melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen

  Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

  Tot slot

  Wij hopen je met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht je echter vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Marja van Solkema, bereikbaar via info@maart-consulting.nl.